The Times Gazette, Oshawa, Ontario     17 Jun, 1944