The Times Gazette, Oshawa, Ontario     01 Jun, 1944