The Times Gazette, Oshawa, Ontario     05 Jan, 1943